Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelig del:

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle salg af produkter fra Ticko Tryk A/S. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gælden- de, medmindre ændringer skriftligt og udtrykkeligt er godkendt af Ticko Tryk A/S.

1. Tilbud, accept og ordrebekræftelse

Tilbud er bindende. Medmindre anden acceptfrist frem- går af tilbudet er dette gældende 30 dage fra tilbudsda- toen.

Ordreafgivelse fra kunder skal følges op af skriftlig ord- rebekræftelse bilagt nærværende salgs- og leveringsbe- tingelser, før en aftale er endeligt indgået.

Alle korrekturer skal returneres til/modtages af Ticko Tryk A/S i underskrevet stand som en del af aftalen.

Mundtlige korrekturrettelser, herunder rettelser som sker telefonisk, sker på kundens ansvar.

2. Pris

Alle priser er excl. moms.

Ticko Tryk A/S forbeholder sig ret til ved ændringer i offentlige afgifter, der måtte træde i kraft i perioden mellem tilbud/ordrebekræftelse og levering at forhøje produktets pris tilsvarende.

Udarbejdelse af skitser, layout, rentegning, tekstforslag, korrektur, prøvetryk, cromalin m.m. sker for kundens regning, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Pristilbud/ordrebekræftelse afgivet i fremmed valuta kan ændres i takt med kursændringen indtil betaling finder sted.

Ticko Tryk A/S er berettiget til at kræve særskilt betaling for arbejde, der påløber som følge af mangler ved grundmateriale leveret af kunden, rettelser efter ordreafgivelse/accept, overarbejde eller andre foranstaltninger, som efterfølgende er aftalt.

3. Betaling

Medmindre andet fremgår af tilbud/ordrebekræftelse er sidste rettidige betalingsdag 8 dage efter fakturadatoen. Betalingen er netto kontant.

Sker betaling efter sidste rettidige betalingsdato, kan kunden afkræves morarente med 10% p.a. over den til enhver tid værende officielle diskonto fra fakturadatoen at regne.

4. Levering

Levering sker til aftalt tid. Det gælder dog ikke, såfremt rettidig levering forhindres af forhold hos kunden. I så fald kan leverandøren kræve fristforlængelse og omkost- ningskompensation.

Forsinkelse er kun væsentlig, såfremt der ikke leveres uden ugrundet ophold efter påkrav. Medmindre andet er aftalt er produktet leveret, når det er klar til afhentning fra Ticko Tryk A/S.

5. Hvem har risikoen for hændelige skader

Risikoen overgår til kunden ved produktets levering. Er det aftalt produktet skal forsendes overgår risikoen fortsat til kunden fra afsendelsestidspunktet – også selv om der måtte blive leveret fragtfrit.

Opbevaring/oplagring af produkter hos Ticko Tryk A/S , efter kundens ønske, sker på kundens risiko. Ticko Tryk A/S er forpligtet til på kundens anmodning og for dennes regning at tegne ønsket transportforsikring.

6. Mangler

Ticko Tryk A/S har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.

Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifi- kation berettiger ikke kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

Ticko Tryk A/S er berettiget til at levere kvanta, der afviger nedad eller opad fra det bestilte eller tilbudte med op til 10%. Det faktisk leverede kvantum debiteres til den aftalte stykpris.

Når produktet eller en udfaldsprøve heraf er kommet kunden ihænde, er han pligtig straks at undersøge den- ne. Fejl som opdages ved denne undersøgelse, skal skriftligt meddeles Ticko Tryk A/S straks. Fejl eller mangler som først på et senere tidspunkt kan erfares, skal ligeledes meddeles Ticko Tryk A/S straks efter konstateringen. Fejl som burde være opdaget ved undersøgelsen kan Ticko Tryk A/S ikke gøres ansvarlig for ved senere reklamation.

Forsinket reklamation efter ovenstående regler med- fører, at kunden mister retten til at gøre manglerne gældende.

Kan en mangel afhjælpes uden særlig gene for kunden, må denne tåle, at Ticko Tryk A/S foretager afhjælpning. Såfremt kunden selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter Ticko Tryk A/Sikke for fejl eller mangler, der kan henføres hertil. Det påhviler kunden at sikre sig, at produktet kan anvendes til det specifikke formål det er tiltænkt. Kunden bærer ansvaret for afvigende anvendelse.

7. Fordringshavermora

Afhenter kunden ikke produktet til aftalt tid opbevares produktet hos Ticko Tryk A/S på kundens regning og risiko. Ticko Tryk A/S er berettiget til at sælge produktet til anden side, hvor der er marked for produktet og til at lade salgssummen anvende til modreg- ning i lagerleje, andre omkostninger og tabt fortjeneste.

8. Ejendomsret, ophavsret og ansvar, herunder produktansvar

Ticko Tryk’s skitse, layout, rentegning, tekstfor- slag og lignende, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de er opbevaret tilhører Ticko Tryk A/S og må ikke uden Ticko Tryk A/S’s godkendelse overlades til tredjemand.

Hvad Ticko Tryk A/S har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbej- der eller mellemprodukter, så som reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares samt værktøj, f.eks. stanse-og prægeværktøj er Ticko Tryk’s ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret.

Dette gælder uanset, om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret. Det af Ticko Tryk A/S tilvejebragte produktions- udstyr som foran anført, bortset fra stanseværktøjer, må alene anvendes til arbejder for kunden. Materialer anvendt til fremstillingen opbevares hos Ticko Tryk A/S til brug for nye ordrer, så længe det er anvendeligt – dog højst 3 år.

Materiale leveret af kunden er kundens ejendom, og udleveres til denne, når skriftlig begæring fremsendes inden 1 måned efter produktets levering. Bortkommet materiale erstattes ikke. Bliver levering forhindret af force majeure ifalder Ticko Tryk A/S intet ansvar, og kan helt eller delvist annullere aftalen eller udskyde leveringen med en efter omstændighederne rimelig frist ud over leveringsfristen.

Force majeure er: Arbejdskonflikter, militærindkaldelser, krig, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af forskellig art, så som beslaglæggelse, eksport- og importforbud såvel som afslag fra myndighedernes side på eksport- og importansøgninger, ildsvåde, vandskade og andre naturkatastrofer, transportafbrydel- se eller trafikafbrydelse med jernbaner, havne eller andre trafikinstitutioner og transportmidler, vareknaphed på verdensmarkedet, valutarestriktioner og udeblivelse eller forsinkelse fra leverandørens leverandør, som skyl-des force majeure og andre lignende force majeuresitu- ationer.

Ticko Tryk A/S’s erstatningsansvar, uanset om dette skyldes mangler eller forsinkelse, kan aldrig føre til en erstatning som overstiger DKK 250.000,00. Ticko Tryk A/S påtager sig intet ansvar for, at kunden ikke har fornøden ret til det materiale, som indleveres til brug for produktionen af produktet.

Kommer Ticko Tryk A/S til at krænke tredjemands rettigheder, fordi kunden manglede fornøden ret til materialet, kan han søge regres hos kunden for ethvert økonomisk krav, han i den anledning måtte blive mødt med. Ticko Tryk A/S kan ligeledes gøre regres gældende, hvis produktet er i strid med offentlige bestemmelser.

Ansvar for leverancens skadeforvoldelse (produktansvar).
Ticko Tryk A/S er kun ansvarlig for persons- kade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Ticko Tryk A/S eller andre, som Ticko Tryk A/S har ansvaret for.

I intet tilfælde er Ticko Tryk A/S ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Ticko Tryk A/S og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af skade eller et tab, som påstås forårsaget af produktet.

9. Diverse

Ticko Tryk A/S er berettiget til helt eller delvist at lade arbejdet udføre hos underleverandører.

10. Værneting og lovvalg

Retssager skal uden for de i punkt 8 sidste afsnit nævn- te tilfælde anlægges ved retten på det sted, hvorfra Ticko Tryk A/S ‘s virksomhed udøves.

Dansk ret skal finde anvendelse ved enhver tvist.